Průvodce

přijímacím řízením
Průvodce

 

 • podej vyplněnou přihlášku zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Uchazeči podají vyplněnou přihlášku (nezletilí - podepsanou žákem i zákonným zástupcem, zletilí pouze s vlastním podpisem) přímo řediteli příslušné střední školy.
  Přihlášky je možno získat na základní škole, nebo na webu MŠMT.
  V případě SOŠ Štursova lze stáhnout čistou příhlášku pro učební obory, nebo nástavbové studium. Na profilových stránkách učebních oborů máme přihlášky předvyplněné, stačí je vytisknout a dopsat osobní údaje.
 • v prvním kole podej maximálně 2 přihlášky zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči na denní studium podat pouze dvě přihlášky (buď na dvě různé střední školy, nebo na dva různé obory na jedné střední škole), na kterých nechají potvrdit správnost údajů základní školou (razítko a podpis) nebo předloží originály či ověřené kopie požadovaných dokladů.
  Pokud má uchazeč absolvovat přijímací zkoušku, doplní do přihlášky její datum dle nabídky cílové střední školy. V případě SOŠ Štursova jsou to data 22. 4. a 23. 4. 2015 pro obor "Gastronomie".
 • nejpozději do 3 dnů se omluv z přijímací zkoušky zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Je-li pro určitý obor stanovena přijímací zkouška a uchazeč se pro vážné důvody v určeném termínu nedostaví, musí svou neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Ředitel školy pak stanoví náhradní termín pro její vykonání.
 • počkej na výsledky o přijetí zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou, ale budou zveřejněna na webových stránkách školy a na úřední desce (v případě SOŠ Štursova u vstupu do budovy), a to pod registračními čísly. O přidělení registračního čísla budou uchazeči (příp. zákonní zástupci) písemně informování.
 • nezapomeň potvrdit svůj úmysl nastoupit! zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Uchazeč musí potvrdit svůj úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku (opět musí být podepsán žákem, resp. zákonným zástupcem) řediteli střední školy, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků buď osobně, nebo poštou (rozhoduje razítko pošty).
  Toto ustanovení se nevztahuje na nástavbové studium.
 • nemáš svůj Zápisový lístek? zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ. Uchazečům, kteří přichází odjinud než ze základní školy, vydává Zápisové lístky Krajský úřad příslušný trvalému bydlišti uchazeče.
 • a když Zápisový lístek nepodáš? zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Neodevzdá-li uchazeč Zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy a právní účinky rozhodnutí o přijetí zanikají posledním dnem této lhůty.
 • přijetí je definitivní zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (tzn. nelze vzít zápisový lístek zpět, rozhodnutí uchazeče je definitivní); to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit Zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • rozhodnutí o nepřijetí příjde poštou zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno písemně (poštou) do vlastních rukou zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Pokud si zásilku uchazeč nevyzvedne, je uložena na poště po dobu 5 pracovních dnů a následující den po této lhůtě se považuje za doručenou i v případě, že nebyla vyzvednuta.
 • na odvolání máš 3 dny zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do 3 pracovních dnů od data doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Olomouckého kraje.
 • budou další kola přijímacího řízení? zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Při nenaplnění některého oboru v prvním kole přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy další kolo, příp. další kola přijímacího řízení.
 • v prvním kole Tě nikde nepřijali? zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  V případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku (přihlášky) ke vzdělání pro další kolo přijímacího řízení. Novou přihlášku si vyzvedne a podá přímo u ředitele střední školy, který druhé (příp. další) kolo přijímacího řízení vypsal.
 • kolik míst je po prvním kole volných? zobrazit podrobnosti k tomuto bodu
  Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách středních školy nebo Olomouckého kraje.