Školní jídelna

Základní informace

Základní informace ke stravování ve ŠJ

Přihlášení

Na každý školní rok se vyplňuje vždy nová „Přihláška ke stravování“. Přihlášky na nový školní rok jsou přijímány vždy až od 1. 6. končícího školního roku. Odevzdáním přihlášky je strávník přihlášen k odběru stravy na následující školní rok.

Pro zajištění stravy si žák musí stravu nahlásit u ved. školní jídelny, nebo na www.strava.cz

Žáci nejsou automaticky přihlašováni na následující měsíc, proto si vždy na konci měsíce musí přihlásit stravu na měsíc následující.

Odhlášení

Odhlašuje se pracovní den předem do 13.00hod.

Příklad: V pátek do 13.00 hod. se můžete odhlásit na pondělí. Pokud to nestihnete, tak pondělní stravu si můžete vyzvednout ve školní jídelně.

V případě onemocnění je v souladu s vyhláškou o školním stravování možno vyzvednout stravu pouze první den nemoci.

Další dny je nutné stravu odhlásit - viz Školský zákon 561/2004Sb. § 119.

Pokud si rodiče přejí obědy odebírat i v dalších dnech, bude cena oběda zahrnovat kromě finanční normy na potraviny i plné náklady na přípravu oběda.

Žáci se tak v době nemoci stanou cizími strávníky a budou oběd odebírat bez dotací. Přihlášenou stravu lze odhlásit den dopředu do 13.00 hodin a to u vedoucí školní jídelny osobně, na tel. čísle 585 200 221, nebo na internetových stránkách www.strava.cz

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Cena oběda

15 let a více: 29 Kč
zaměstnanci: 23 Kč
cizí strávníci: 54 Kč

Placení stravného

Stravné se platí zálohově předem!!!

To znamená, že na konci měsíce musíte mít zaplaceno stravné na celý následující měsíc. Pokud z nějakého důvodu nemůžete zaplatit v termínu, prosím ozvěte se ihned do ŠJ.

Po 20. dni v měsíci budete upozorněni na e-mail uvedený v přihlášce (pokud ho neuvedete, nemáme Vám jak dát vědět) o nezaplacení stravného na následující měsíc.

Pokud strávník stravu do daného dne nezaplatí, nebo mu nebude stržena pomocí inkasa s účtu, bude mu vystavena složenka, kterou je povinen zaplatit do konce měsíce. Jestliže bude mít na konci měsíce na svém účtu nedoplatek, bude až do zaplacení nedoplatku blokován ze stravy.

Strava ve školní jídelně se může platit několika způsoby:

Platba v hotovosti - platbu lze provést pouze v kanceláři školní jídelny

Platba poštovní poukázkou – poštovní poukázku si žák vyzvedává v kanceláři školní jídelny vždy na začátku měsíce

Inkaso ČS ze sporožirového účtu – inkaso se povoluje ve prospěch účtu 101277981/0800

Inkaso z jiných bank – Inkaso se povoluje ve prospěch účtu 107-4406810247/0100

Trvalým příkazem – ve prospěch účtu 107-4406810247/0100

Čipy pro strávníky

Strávníci v SOŠ obchodu a služeb se při odběru stravy prokazují čipem, který slouží k identifikaci objednané stravy. Čip je nutno zakoupit v kanceláři u účetní naší školy.

Za čip zaplatíte 200,-Kč zálohu, po ukončení studia Vám bude nepoškozený čip vykoupen zpět. V případě ztráty nebo poškození je nutné toto ohlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový.

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

1. Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky, kteří se stravují v jídelně je od 11.00 – 11.30 hodin. Výdej do jídlonosičů pro nemocné žáky je 11.00 -13.00 hodin.
2. Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nevydáváme.
3. ŠJ odpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání.
4. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj poskytována náhrada.